Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 7

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

 

SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH KHÁNH HÒA

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Khánh Vĩnh, ngày 19  tháng 01  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NGHỀ NĂM HỌC 2017 - 2018

         

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo nghề do Ngành Lao động - Thương binh & Xã hội Khánh Hòa giao năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Cụm công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Khánh Vĩnh trong thời gian tới là giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, Thương mại – dịch vụ;

Căn cứ nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu thực tế của người dân,

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Đào tạo và dạy nghề cho người dân để có kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhu cầu chuyển đổi nghề sang lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          - Tạo việc làm, thu nhập ổn định, đạt mục tiêu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong chương  trình phát triển KT-XH, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

          2. Yêu cầu

          - Phối hợp tốt với  UBND các xã, thị trấn, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đề tuyên truyền, tư vấn và khảo sát nhu cầu tham gia học nghề hoặc chưa qua đào tạo nghề để thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức các lớp đào tạo nghề đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về chủ trương đào tạo nghề, cơ hội việc làm tại chỗ cho người dân trên địa bàn huyện.

          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

- Đào tạo trình độ trung cấp: 120 người, cụ thể:

Stt

Tên ngành, nghề đào tạo

Số lượng

1

Điện công nghiệp

20

2

May thời trang

20

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

20

4

Kỹ thuật xây dựng

20

5

Thú y

20

6

Công nghệ thông tin

20

 

Tổng cộng

120

- Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 500 người, cụ thể

Stt

Tên nghề đào tạo

Số lượng

Doanh nghiệp tuyển dụng sau khi đào tạo

1

Sửa chữa xe máy

20

Tự tạo việc làm và các cơ sở sửa chữa xe máy

2

May

35

- Công ty Cổ phần May Khánh Hòa

- Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang

- Công ty May Sài Gòn 2

3

Mộc điêu khắc

35

Tự tạo việc làm và các cơ sở Mộc trên địa bàn huyện

4

Xây dựng nề

25

Tự tạo việc làm và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện

5

Nấu ăn (Nghiệp vụ chế biến món ăn)

30

Tự tạo việc làm; Các nhà hàng trên địa bàn huyện

6

Chế biến thủy sản

105

- Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận – KCN Suối Dầu

- Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu – KCN Suối Dầu

 

Tổng cộng

250

 

          Ngoài các ngành, nghề được Nhà nước giao, trường còn liên kết với Trung tâm Học tập Cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức các lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi sản xuất cho người dân.

          III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

          - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho người dân.

          - Tham gia tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường THCS, THPT... trên địa bàn huyện.

          - Đăng thông tin tuyển sinh bằng tờ rơi, áp phích và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Tổ chức các nhóm cán bộ trực tiếp đến người dân tại các xã, thị trấn để tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu về lợi ích của việc học nghề.

          Trên đây là kế hoạch đào tạo nghề năm học 2017 - 2018 của trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh./.

 

        DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                        PHÒNG ĐÀO TẠO – QUẢN SINH

 

 

 

 

                                                                          

                                                                            

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356