Menu chính

Lượt truy cập

Đã truy cập: 28

Đang truy cập: 5

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)

Công đoàn cơ sở thành viên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) cho công chức, viên chức và người lao động ngoài Đảng.

 

Sáng ngày 13/5/2022, tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, Công đoàn cơ sở thành viên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) cho công chức, viên chức và người lao động ngoài Đảng.

 

Tham dự và Phát biểu khai mạc Hội nghị có Ông Lê Thanh Bá – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và 17 viên chức và người lao động ngoài Đảng đang công tác tại trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh.

 

 

Ông Lê Thanh Bá Phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại Hội Nghị, Ông Phạm Văn Hòa – Phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện Khánh Vĩnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

 

 

Ông Phạm Văn Hòa báo cáo tại Hội nghị

 

 

Sau Hội nghị, Công đoàn cơ sở thành viên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 82-KH/ĐBLĐTBXH ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Hỗ trợ trực tuyến

       0258 350 3356